Pages

Sunday, January 29, 2012

the right place

finding the right place for the heart

maybe this is the place

working on heart
integrate  them
in the big tea party quilt
the story continues


4 comments:

Klaske said...

Wat wurd dit moai, ik fyn it hiel apart die ferskillende 'genre'stofkes.Je tinke faak dat je batikstoffen net by oare stoffen dwan kin, Moast ik miskien ek ris wat faker dwan...
Noflike snein

karen said...

Emmy, you have used beautiful colours in this work....

Janny de Roo said...

Met "het hart op de juiste plaats" sta je altijd goed in het leven....!

Laura Liebenberg said...

Emmy, wat ben je heerlijk bezig! Ik geniet van je blog. Groetjes.